OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci točno. V primeru zamude so se učenci dolžni
opravičiti in navesti vzrok. Za neopravičeno zamudo učenec dobi neopravičeno uro.
Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne
sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih
pozove, da izostanek pojasnijo.
Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti pisno ali na govorilnih urah razrednika v roku
petih delovnih dni po prihodu učenca v šolo. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, kljub
pozivu staršem, šteje izostanke za neopravičene in ukrepa v skladu s pravili šolskega reda.
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej
napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.
Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti pisno 3 dni pred izostankom na obrazcu Napovedana
odsotnost do 5 dni, ki je dostopen na spletni strani šole. Krajša napovedana odsotnost (1 – 2 dni) ob že
napovedanem pisnem ocenjevanju je možna le ob predhodnem dogovoru v zvezi z izvedbo pisnega
ocenjevanja. Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli
učencu daljši izostanek od pouka.
Izhode učencev med prostimi urami pisno dovolijo starši.
Izreden odhod iz šole (slabo počutje, zdravniški pregledi, druge obveznosti …) je dovoljen le z vednostjo
razrednika oziroma učitelja, ki v razredu poučuje v času odhoda in ob soglašanju staršev oz. zakonitih
skrbnikov, ki se jih kontaktira pred odhodom učenca iz šole.